Plain 11" Rotor w/ Black Calipers Plain 11" Rotor w/ Red Calipers Drilled 11" Rotor w/ Black Caliper Drilled 11" Rotor w/ Red Caliper Wheel Fitment Chart
Plain 11" Rotor w/ Black Calipers